Marin klynge på Marineholmen

Kan sikre rask samling av marin klynge

«Anbefalingene i konseptvalgutredningen støtter strategien som ligger til grunn for utviklingen av Marineholmen Forskningspark. Utredningen bekrefter at det er store gevinster ved å samlokalisere den marine klyngen. Lokalisering på Marineholmen vil realisere samfunnsgevinstene mye raskere enn det utredningen legger opp til.»

Administrerende direktør Tor Instanes i Marineholmen Næringspark, slår fast at konseptvalgutredningen som ble levert Fiskeridepartementet 3. januar 2017 sammenfaller med ønskene som både Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og de andre offentlige marine FoU-virksomhetene i Bergen har fremmet; Samlokalisering og felles infrastruktur.

Gevinster

Fiskeriminister Per Sandberg som mottok rapporten, pekte på at samlokalisering vil gi viktige gevinster for næringen og samfunnet.

- En samlokalisering kan gi gevinster i form av deling av kostbar forskningsinfrastruktur, laboratorier, og andre arealer. Samlokalisering av virksomhetene vil også kunne stimulere til ytterligere tverrfaglig samarbeid og styrking av fagmiljøer. Anbefalingene fra utredningen vil nå kvalitetssikres, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Tiltrekke gode hoder

Utredningen peker på betydelige gevinster ved samlokalisering i et nytt bygg.

  • Betydelige samhandlingsgevinster,
  • Normal drift kan opprettholdes i byggeperioden,
  • Mer tidsmessige og fleksible arealløsninger som fremmer forskning, produksjon og innovasjon
  • Tiltrekker seg gode hoder

Raskere realisering

Utredningen som nå skal kvalitetssikres før regjeringen tar endelig beslutning om konsept, tar ikke stilling til hvor de marine virksomhetene skal lokaliseres, men legges til grunn at prosessen vil ta seks til ti år. Instanes fremholder at lokalisering på Marineholmen vil gi en betydelig raskere realisering av gevinstene enn det utredningen legger opp til.

– Jeg synes 6-10 år er veldig lang tid. Vår erfaring er at det er viktig å legge til rette for at endring kan skje raskt, for samfunnsgevinsten kommer først når de nye byggene blir tatt i bruk. Jeg ser for meg at vi kan klare å realisere samlokalisering på Marineholmen rundt 2020, sier Instanes.

Les rapporten her.