Byggeleder Carl-Erik Westheim forklarer hvordan fremdriftsplanen er organisert etter «vogner». Planen kan se litt skremmende ut ved første øyekast, men det er svært forutsigbart og oversiktlig.

Lanternen bygges effektivt med bruk av Lean prosjektstyring

I desember i år overtar leietakerne Lerøy og Cargill sine lokaler i Lanternen på Marineholmen. Byggeprosjektet styres etter Lean-prinsipper, som har som mål å skape forutsigbarhet, fremdrift og lønnsomhet for alle involverte – fra entreprenører til byggherre. Bygget har for lengst reist seg på kaikanten, og vi tok en prat med byggeleder Carl-Erik Westheim fra Fylkesnes for en innføring i Lean og status på prosjektet.

Et av de viktigste prinsippene for Lean i byggeprosjekter er planlegging. Et prosjekt har alltid en oppstartdato og en antatt sluttdato, og det viktigste hensynet i planleggingen er den tiden en skal bli ferdig på. Utgangspunktet tas i prosjektets antatte sluttdato, og så planlegger en seg bakover ut fra denne.

 

Alle aktiviteter listes opp i en grovplan, og deles opp etter etasjer, ofte med flere soner i hver etasje. Deretter legges en plan for hvor mye en klarer å produsere i hver av disse sonene per uke, i samråd med entreprenørene som skal utføre de enkelte delene av oppdraget. Prosjektplanleggingen legges opp etter et «togprinsipp», og er satt sammen av ulike vogner som skal forflytte seg fra sone til sone, uke etter uke. De samme menneskene jobber på den samme vognen, systematisk fra sone til sone under hele prosjektet, og dette gjør at en enklere får luket ut feil underveis. Etter hvert som teamet har gjort den samme jobben mange ganger vil en ha lært mye gjennom repeterbare handlinger.

 

Westheim utdyper: «Det gunstige er at det samme teamet følger den samme vognen gjennom hele prosjektet. Dette gir de enkelte entreprenørene enkel oversikt over alle deres delleveranser i et prosjekt, og når hver del skal være ferdigstilt, noe som gir en god forutsigbarhet. Noen ganger er det flere inne i samme vogn, flere aktører må samarbeide. Derfor har vi hver dag tavlemøter. Da setter vi ut en tavle i hver etasje, og holder et ti-minutters-møte der alle basene som er i den aktuelle vognen, i den aktuelle sonen samles. De kan prate innbyrdes og med meg som byggeleder, pluss at de skal rapportere på at sikkerheten er i orden, kvaliteten er i orden, de må vise egenkontrollskjema, at det er ryddig, de skal melde fra på fremdrift, og hver fredag må de signere ut listen at de er i mål og at neste område som de overtar er klart. Hele tiden handler det om forutsigbarhet, forutsigbarhet, forutsigbarhet.»

 

Uansett hvor god planlegging en har gjort i forkant, kan det likevel oppstå uforutsette hendelser underveis. Forsinkelser kan oppstå på bakgrunn av forsinkede leveranser på materiell, utfordringer med vær og vind, eller feilberegning av bemanningsbehov. Uansett grunn, gir Lean prosjektstyring rom for å evaluere og justere fremdriftsplanen underveis. En kan for eksempel legge inn bufferuker for muligheten til å hente inn arbeid som har blitt utsatt og rette opp eventuelle feil. Da skyver en alle «togene» fremover den mengden uker som trengs til å hente seg inn igjen. «Vi skal ikke drive rovdrift, vi skal ha en god produksjon, og hele intensjonen er at alle skal spare tid og tjene penger», forklarer Westheim.

 

Ved bruk av Lean har fremdriften i byggingen av Lanternen vært god, og foreløpig ligger prosjektet foran skjema: «Fordelen i Lanternen-prosjektet var at vi fikk i gang de tekniske leveransene veldig tidlig, slik at vi skulle være forberedt og kunne begynne å teste. Når en del av bygget, i dette tilfellet femte etasje, nærmer seg ferdig mens andre deler av bygget så vidt er i gang, gir det mulighet til å teste og feile i tidlig fase, slik at en nærmest er ferdig med testing av tekniske løsninger når en har ferdigstilt etasjene nedover. Testing og feilsøking tar normalt enormt lang tid og krever store ressurser. Ved å begynne testing så tidlig som mulig vil en kunne unngå forsinkelser som skyldes feilretting, fordi de fleste feilene er oppdaget og utbedret underveis, mens entreprenørene fortsatt er på byggeplassen», forteller Westheim.

 

Når Lanternen står ferdig vil bygget ha et totalt areal på 6000 kvm, og vil romme kontorer, laboratorier, felles kantine og møteromspool. De største leietakerne blir Lerøy og Cargill, mens Søtt+Salt vil drive personalrestaurant og ordinær restaurant vendt mot sjøsiden av bygget. Prosjektet bygges med mål om å oppnå miljøsertifiseringen BREAAM Excellent.

 

Du kan lese mer om Lanternen her