Fiskekar på Marineholmen

Veterinærinstituttet til den "blå" kunnskapsklyngen på Marineholmen

Veterinærinstituttet slutter seg til det marine forskningsmiljøet på Marineholmen. Det annonseres i en pressemelding på instituttets egen nettside

Avdelingen i Bergen jobber nå kun med fisk og marine arter, og øker fokus ytterligere på dette feltet ved å flytte til det "blå" kompetansemiljøet på Marineholmen. 

Brit Hjeltnes, fagdirek­tør for fiskehelse ved Veterinærinstituttet, trekker frem samlokaliseringen av akademia, industri og forvaltning som en svært viktig faktor for avgjørelsen om å flytte nettopp til Marineholmen. Det at avdelingen i Bergen de senere år har blitt "helblå", gjør at Veterinærinstituttet ser fordeler med å være tettere på studenter og innovasjonsmiljø, i tillegg til aktører fra næringen selv. 

Avhengig av tett samarbeid 

− Skal den marine næringen kunne kon­kurrere i fremtiden, er vi avhengig av et tett samspill mellom et bredt felt av forsknings­miljøer, forvaltningsinstitusjoner og nærin­gen selv. Utfordringene innen havbruk er så store at vi er helt avhengig av å løfte i flokk. Vi gleder oss derfor over at våre søsterinsti­tutter NIFES og Havforskningsinstituttet ser på muligheten av en samlokalisering og håper at vi snart kan ønske dem velkommen etter, forteller Hjeltnes

I henhold til KvU

Januar 2017 fikk fiskeridepartementet levert en konseptvalgutredning som bekrefter at det er store gevinster ved å samlokalisere den marine klyngen. 

Fiskeriminister Per Sandberg som mottok rapporten, pekte da på at samlokalisering vil gi viktige gevinster for næringen og samfunnet.

- En samlokalisering kan gi gevinster i form av deling av kostbar forskningsinfrastruktur, laboratorier, og andre arealer. Samlokalisering av virksomhetene vil også kunne stimulere til ytterligere tverrfaglig samarbeid og styrking av fagmiljøer. Anbefalingene fra utredningen vil nå kvalitetssikres, sa fiskeriminister Per Sandberg den gang. 

Les rapporten her.