Energieffektivisering

Publisert: 01/11/2022
Kategori: Bærekraft

Reduser
energiforbruket
på ditt kontor♻️

 

1. Juster ned temperaturen med 1-2 °C.
2. Slå av PC, skjermer og annet utstyr etter arbeidstid.
3. Fyll opp oppvaskmaskin før start.
4. Utnevn energiansvarlig i egen avdeling til å følge opp tiltak.
5. Bruk samme kaffekopp gjennom hele arbeidsdagen.
6. Tenk deg om før du skriver noe ut – og om du må foreta en utskrift, gjerne bruk begge sider av papiret om det lar seg gjøre.
7. Bli med på Grønn Byggallianse sin kampanje; Fang energityven. Les mer her

Reduser
energiforbruket
på ditt kontor♻️

 

1. Juster ned temperaturen med 1-2 °C.
2. Slå av PC, skjermer og annet utstyr etter arbeidstid.
3. Fyll opp oppvaskmaskin før start.
4. Utnevn energiansvarlig i egen avdeling til å følge opp tiltak.
5. Bruk samme kaffekopp gjennom hele arbeidsdagen.
6. Tenk deg om før du skriver noe ut – og om du må foreta en utskrift, gjerne bruk begge sider av papiret om det lar seg gjøre.
7. Bli med på Grønn Byggallianse sin kampanje; Fang energityven. Les mer her

– bærekraftige tiltak, som er gode for både miljøet og lommeboken!

Vi i GC Rieber Eiendom har som mål å lede an på bærekraft, og et viktig ledd er arbeidet rundt energieffektivisering – og i forlengelse av dette, reduksjon av årlige Co2-utslipp knyttet til energiforbruk. Som en eiendomsforvalter har vi et høyt strømforbruk, og det er vår oppgave, i samarbeid med våre leietakere, å redusere dette. Med FNs bærekraftsmål nr. 7, 12 og 13* i fokus, jobber vi kontinuerlig med å forbedre og optimalisere byggene våre = Bærekraftige tiltak, som er gode for både miljøet og lommeboken!

Tiltakene som har blitt gjort hittil i år, har gitt våre leietakere en besparelse i energikostnad på mellom 9 og 12 MNOK så langt i 2022. En del av denne besparelsen ligger blant annet i å utnytte innkjøpsposisjonen vår på en god måte – Noe vi har gjort ved å gjøre felles innkjøp av strøm til alle våre bygg.  

Under kan du lese mer om de ulike tiltakene vi gjør for å redusere eget og våre leietakeres energiforbruk, noe vi mener er viktig for å kunne tilby en konkurransedyktig tjeneste.

Miljøsertifisering av bygg

Alle våre nybygg BREEAM-NOR sertifiseres med minimum nivå Excellent, og tilnærmet alle eksisterende bygg er BREEAM In-use sertifisert. BREEAM er et helhetlig miljøsertifiseringssystem for bygg, som måler byggets bærekraftskvaliteter. 

BREEAM

BREEAM-NOR nivåer | % poeng oppnådd

Pass | ≥30
Good | ≥45
Very good | ≥55
Excellent |  ≥70
Outstanding* |  ≥85

*Merk: Det er tilleggskriterier for å oppnå Outstanding.

 

BREEAM In-Use kan bidra til å:

  • gi oversikt over porteføljens totale miljøytelse
  • etablere et referansenivå for å forbedre miljøstandarden
  • redusere miljøbelastning gjennom tiltak i bygget eller eiendomsforvaltningen
  • redusere driftskostnader
  • gi input til årsmeldinger og CSR-rapporter
  • øke trivselen og produktiviteten blant de ansatte i bygget
  • øke eiendomsverdi og markedsetterspørsel
  • tiltrekke investorer og leietakere
  • vise oppnådde resultater på en pålitelig og tredjepartsverifisert måte

Grønn omstilling

Som en Miljøfyrtårnsertifisert bedrift tar vi aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling. Miljøfyrtårn gir oss smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Sertifiseringen hjelper oss å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre våre miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid. I tillegg gir den gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Lokal og fornybar energiproduksjon 

En lokal og fornybar energiproduksjon vi tar i bruk, er solcellepaneler på byggene våre. Disse reduserer både energiforbruk og klimagassutslipp. En skulle kanskje ikke tro at solceller produserer noe særlig med energi her i regnbyen Bergen, men Basen utgjør energiproduksjon fra sol ca. 10 % av byggets elektriske forbruk, og på Skipet ligger det på ca. 5 %.  

Solcellepaneler på Skipet i Solheimsviken
Solcellepaneler på Skipet i Solheimsviken

Sjøvannskjøling fra Damsgårdssundet

I juni 2011 ble Marineholmen Ocean Energy satt i drift, og forsyner i dag tilnærmet alle våre bygg med kjøling fra sjøvann. Denne bruken av fornybar termisk energi reduserer energiforbruk til kjøling, og gir en effekt på 1 kWh inn og 30 kWh ut ved bruk av sjøvann fra 100 meters dyp (6-8 C). Til sammenligning gir konvensjonell kjøling en effekt på 1 kWh inn og 3 kWh ut. 

Det er lagt opp til at nybyggene Krohnen og Fenderen vil kobles på når de ferdigstilles, og påkobling av de allerede eksisterende byggene, Merkantilen og Beddingen, er under utarbeidelse. 

Med sjøvannsentralen sparer vi ikke bare energi og energikostnader, vi sparer også kostnader knyttet til investeringer i nye kjølesystemer etter hvert som vi setter opp nye bygg. I tillegg er systemet svært stabilt, noe som også medfører lave drifts- og vedlikeholdskostnader.  

Kabel til Marineholmen Ocean Energy blir lagt ut i 2011
2011: Kabel til Marineholmen Ocean Energy blir installert

Ventilasjon og innetemperatur

Å redusere driftstid på ventilasjonsanlegg, der bruken av bygget gjør det mulig, kan utgjøre en betydelig reduksjon i energiforbruk, avhengig av byggets utforming og varmetapstall. 

Høsten 2022 har vi også justert ned settpunkt på innetemperatur på alle bygg med 1-2°C. Temperaturnivået inne har stor innvirkning på energiforbruket, i mange tilfeller vil en temperaturreduksjon på 1ᵒC gi en besparelse i energiforbruk på 5 %. Endringen i temperaturnivå er innenfor de rammer gitt i Arbeidstilsynets «Veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen» (best.nr. 444). Det vil alltid være variasjoner i næringsbygg ut fra hvor temperaturmålere er montert. 

Oppdage avvik og uregelmessigheter med Sentral Driftskontroll

Ved optimalisering og tilpasset drift ved hjelp av Sentral Driftskontroll-anlegg og energioppfølgingssystemer, kan vi enklere oppdage uregelmessigheter eller avvik, og igjen begrense unødvendig energiforbruk.

Energitiltak ved mindre og større ombygginger

Energitiltak vurderes alltid ved mindre og større ombygginger, og kan være alt fra å gjenbruke interiør og byggemateriale til å erstatte tekniske løsninger eller forbedre klimaskallet. 

Trekonstruksjon slipt frem under oppgradering av Nansensenteret

Fang energityven

Som et ledd i vårt miljøarbeid gjennomfører vi årlig et prosjekt som heter Fang energityven”. Dette er et initiativ fra Grønn Byggallianse, der eiendomsbransjen har som mål å redusere energiforbruket. Ved å gå på befaring i de ulike byggene etter arbeidstid, får vi sjekket om tekniske anlegg som lys, varme, ventilasjon fungerer som tenkt, og om eventuelle pumper, reklameskilt og PC-skjermer står på. Ved å oppdage disse energityvene, er det enklere for oss å igangsette virkningsfulle tiltak, som også gir læring for våre leietakere. Slike tiltak koster lite eller ingenting, og gir ofte gode resultater.

Gjennom tiltakene vi gjør, har vi et mål om å redusere klimagassutslippet knyttet til byggenes energiforbruk, og samtidig redusere belastning på et allerede overbelastet strømnett, og igjen kunne tilby leietaker de beste tjenester – både på pris og energimiks. Ved å få dette til sitter vi igjen med en vinn-vinn-situasjon; Effektive og energibesparende løsninger = Lavere forbruk og redusert utslipp = Lavere energikostnader, fornøyde leietakere og ett steg nærmere å stoppe klimaendringene. 

* FNs bærekraftsmål nr. 7 Ren energi til alle, nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon og nr. 13: Stoppe klimaendringene 

keyboard_arrow_up